De vereniging

 

 

WAT ZIJN WELZIJNSSCHAKELS?

Vrijwilligers en mensen met armoede-ervaring die in de eigen omgeving samen strijden tegen armoede en sociale uitsluiting.

  • 1

Wie willen we bereiken?

Elke persoon verdient respect.
Dat is de overtuiging van Welzijnsschakels. Welzijnsschakels verenigt groepen van vrijwilligers. Mensen met en zonder armoede-ervaring ontmoeten elkaar in deze groepen. Deze groepen willen mensen die uitgesloten worden meer kansen bieden. Welzijnsschakels ondersteunt deze groepen. Het is belangrijk dat mensen met en zonder armoede-ervaring elkaar echt ontmoeten. Dat gebeurt bij Welzijnsschakels op verschillende manieren: door persoonlijke contacten, door activiteiten in groep, door samen te gaan praten met maatschappelijke diensten zoals ocmw s, scholen, ziekenfondsen, sociale huurkantoren huisdokter,… Welzijnsschakels wil steeds nieuwe mensen bereiken en betrekken bij de activiteiten. Welzijnsschakels werkt samen met andere organisaties om meer mensen meer kansen te geven.

  • 2

Hoe gaan we te werk?

Wij kijken eerst naar wat mensen met armoede-ervaring nodig hebben in hun omgeving. Wij organiseren activiteiten waarbij mensen met elkaar in contact komen. Dit contact biedt mensen met en mensen zonder armoede-ervaring een kans om elkaar te leren kennen. Wij leren openstaan voor elkaar. Door naar elkaar te luisteren of samen dingen te doen, leren wij van elkaar. We doen samen positieve ervaringen op. Zo krijgen mensen met armoede-ervaring een stem en een plaats in de samenleving. Mensen voelen dat ze iemand mogen zijn. Wij willen onze omgeving tonen dat armoede bestaat. We kaarten problemen aan en roepen organisaties en diensten op om dat mee op te lossen. Welzijnsschakels steunt de vrijwilligers en brengt ze met elkaar in contact om ervaringen uit te wisselen. Zij krijgen begeleiding en vorming. Welzijnsschakels wil dat vrijwilligers en kansarmen zich goed voelen en respecteert het ritme van elke persoon. De organisatie heeft ook respect voor de motivatie waarom mensen zich bij een groep aansluiten. Ze moedigt hen aan om hierover met elkaar te praten.

  • 3

Welzijnsschakels in Vlaanderen

Meer dan 120 groepen sloten een samenwerkingsovereenkomst af met Welzijnsschakels vzw. ‘ t Schoederkloptje is er één van .

WAT IS EEN VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN?

De verenigingen aangesloten bij het Vlaams Netwerk werken op basis van zes criteria. Die zes criteria moeten op termijn allemaal in mindere of meerdere mate aanbod komen in hun werking om erkend te kunnen worden als “Vereniging waar armen het woord nemen”.

De zes criteria werden bij het ontstaan van het Vlaams Netwerk, in 2003, geformuleerd door de mensen in armoede zelf. De zes criteria vormen een krachtig geheel en menselijk proces. Ze maken niet alleen mensen in armoede sterker; ze zijn ook een unieke formule in de structurele bestrijding van armoede.

 1. Armen verenigen zich

We brengen armen en niet-armen samen met het doel armen uit hun maarschappelijk isolement te halen en hun slagkracht te vergroten. In onze werking zijn we gericht op de samenwerking met andere organisaties en instanties die zich tot kansarmen richten.

 2. Armen het woord geven

We willen gunstige voorwaarden scheppen om armen aan het woord te laten. Armen moeten volwaardige gesprekspartners in de samenleving vormen. Daarom organiseren we activiteiten die de kans bieden om deze vaardigheden te ontwikkelen. De armen moeten in de gelegenheid gesteld worden in de eigen vereniging ritme, snelheid & inhoud te bepalen.

 3. Werken aan maatschappelijke emancipatie

We zoeken hoe armen hun burgerrechten volwaardig kunnen opnemen & hoe we de maatschappij bewust kunnen maken van de gelijkwaardigheid van armen en niet – armen.

 4. Werken aan maatschappelijke structuren.

Wij stimuleren de betrokkenheid van armen bij het beleid, wij evalueren maatschappelijke structuren en bevorderen directe contacten tussen armen en de verantwoordelijken in de samenleving.

 5. Dialoog en vorming

Wij streven solidariteit na tussen de armen en de samenleving. Daartoe organiseren wij vormingsactiviteiten, en zoeken actief partners in de samenleving om vanuit ervaring van de armen kennis uit te wisselen. Zo leggen wij vooroordelen en uitsluiting bloot.

 6. Armen blijven zoeken

Wij streven een actieve openheid na ten opzichte van andere mensen, met een extra inspanning voor de meest geïsoleerde armen.